Nhóm mình đã chốt đoàn rồi nhé! Cảm ơn cả nhà quan tâm (y)