Alo,
Bọn mình đang có 2 người dự định đi Nam Mỹ (Ecua, peru, boli ) khoảng 3 tuần dịp Tết 2019.
Ai có cùng ý tưởng thì inbox cùng bàn nhé. Thanks
fb: https://www.facebook.com/Kat.Lo.Denh