Recent content by Maiyamato

  1. Maiyamato

    Đi Thôi Em!

    Đi thôi em, đi để cảm nhận, đi để mà yêu Đi ngắm mùa trăng liêu xiêu Nhớ thời mười tám Đi thôi em, đường xa lắm, đời đâu xa lắm Một cái quay lưng đã bạc mái đầu… Khóc đi em cho mắt bạc trăng mờ Rồi theo anh, quên đi bụi tình ngày cũ Vai lả rã rời, chân chùng mỏi gối Hoàng hôn vào tối Đẹp! Em...