Recent content by remcualongan1

  1. R

    [Chia sẻ] Sài Gòn những ngày nắng "vỡ mặt" nhưng cũng đẹp rực rỡ

    :))) ngoài miền trung thì sợ mùa hè, vô sài gòn thì m sợ mùa nắng