What's new

Search results

  1. T

    [Tin tức] Cảnh sát giao thông chỉ được xử phạt khi có giấy chứng nhận

    Triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương biện pháp, nhất là Chỉ thị về “Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý vi phạm và các hiện tượng tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân trong lực lượng Cảnh sát giao thông”. Làm...
Top