What's new

Search results

  1. Vũ Phạm

    Ba Hòn Đầm những ngày mưa gió

    Mùa mưa! Người ta bảo đi biển sẽ không vui, nhưng sau một thời gian chuẩn bị chúng tôi gồm năm thành viên vẩn quyết định khởi hành trên chiếc thuyền hơi tiến ra Ba Hòn Đầm thuộc quần Đảo Nam Du - Kiên Giang. Trước đó 1 tháng chúng tôi đã có một kế hoạch khá hoành tránh với 5 chiếc Thuyền và một...
Top