What's new

Search results

  1. B

    [Chia sẻ] Độc hành Tà Đùng - Nhớ ơn anh chị cho ngủ nhờ - 0948 759 354

    Cuối tuần ngẩm nghĩ coi đi đâu, tuần trước có thằng bạn chụp hình Tà Đùng, vậy là tui đi bắt chước đi theo, thế là tui đi Tà Đùng. Sáng sớm mơ mơ màng màng còn hơi say vì tối qua tất niên công ty, search lại đường đi Tà Đùng cái nữa cho chắc, chuẩn bị đồ đạc 30 phút sao lên đường. Chọn hướng...
Top