What's new

Search results

  1. romance_cs13

    [Đã hủy] Tuyển 1 Ôm cho cung đường mùa xuân Mộc Châu - Luongphabang (Lào) (02/02 -05/02/2014)

    Tuyển 1 Ôm cho cung đường mùa xuân Mộc Châu - Luongphabang (Lào) (02/02 -05/02/2014) Hiện tại đoàn mình đã chốt đoàn cho cung đường Mộc Châu – Sầm Nưa- LuongPhaBang, nhưng do một bạn nữ đăng ký ở trong Nam bận đột xuất không tham gia được nên nhóm tuyển bổ xung thêm 1 ôm cho đủ 6 xe Lịch...
Top