Search results

  1. garfield

    Kashmir (Ladakh) từ 25/4/2012 - 01/05/2012

    Ấp ủ dự định đi Kashmir từ khi đọc topic của Yilka và 2 lần đã lên kế hoạch đi trong năm 2011 nhưng đều bị hụt, lần này mình quyết chí đi, hành trình của mình như dưới đây. HÀNH TRÌNH 25/04 BKK-DEL hoặc SIN-DEL bằng Indigo (do đến tháng 4/2012 bạn Air Asia sẽ cắt bỏ chuyến bay đến DEL) ( Lịch...
Top