What's new

Search results

  1. Q

    [Chưa chốt đoàn] Tìm bạn đồng đi đâu đó tháng 10

    Mình muốn tìm bạn đồng hành đi đâu đó tháng 10 ( từ 08- 16/10), ai có plan cho mình tham gia hoặc dự định đi đâu đó dễ xin visa cho mình tham gia nha.
  2. Q

    [Chưa chốt đoàn] Tìm Bạn đồng hành - Xin đi ghép

    Do mình stress quá nên muốn tìm ai đó đi ghép chung đi đâu đó đông nam á ( hoặc đi đâu cungz được miễn là visa dễ xin) - mình chỉ rảnh từ 08-16/10, ai có đi đâu trong khung thời Gian trên cho mình ghép đi chung nha. Xin cảm ơn
Top