What's new

Search results

  1. hangnga157

    [Chia sẻ] Bali - Chuyến đi của đôi bạn thân 19 năm

    Mình và đứa bạn thân có lời hứa rằng sau khi mình hoàn thành việc học bên Nhật về sẽ làm chuyến đi đáng nhớ. Mới đầu bọn mình chọn Phượng Hoàng Cổ Trấn, xong rồi không hiểu sao chuyển qua và quyết định đi Bali. Thế rồi cô gái ấy lên xe hoa nhưng vẫn không quên lời hứa, vậy là nó bỏ chồng ở nhà...
Top