Search results

  1. G

    Offroad Tam Bố - cưỡi ngựa xem hoa !

    Offroad là từ ngữ dành riêng cho thể loại chạy xe trên những cung đường không-phải-là-đường-nhựa. Đó có thể là đường cát, đường đá, lội suối, lội sình, leo dốc núi, ... có khi phải khiêng xe vì suối quá sâu, có khi phải kéo xe vì dốc quá đứng. Và chỉ cần chọn 1 trong các thể loại cung đường nói...