Search results

  1. G

    [Chưa chốt đoàn] TÌm bạn đồng hành New Zealand tháng 4/2020

    Lịch trình sửa ngày đi vào tầm 15/4/2020! Mình dự định sẽ đi NZ vào tháng 05/2020. Lịch trình dự kiến 11 ngày: 5 ngày đảo Bắc và 6 ngày đảo Nam. Mục đích đi ngắm cảnh, enjoy thoải mái nên thời gian đi thong thả, ko gấp rút đi checkin. Lịch cụ thể (có thể thay đổi sau khi bàn) Đảo bắc Ngày 1...