What's new

Search results

  1. ARS

    [Chia sẻ] Du lịch hàn quốc 2 tuần vào mùa xuân (phần 1)

    Do link bài chia sẻ của mình ở website bị die, mà ở topic cũ này: https://www.phuot.vn/threads/298131-Chia-s%E1%BA%BD-kinh-nghi%E1%BB%87m-2-tu%E1%BA%A7n-%C4%91i-south-korea-(h%C3%A0n-qu%E1%BB%91c)-v%C3%A0o-m%C3%B9a-xu%C3%A2n mình không edit được nội dung. Nếu admin có đọc bài này thì close hoặc...
  2. ARS

    [Chia sẻ] Chia sẽ kinh nghiệm 2 tuần đi south korea (hàn quốc) vào mùa xuân.

    Đầu tiên, mình viết những trải nghiệm của mình sau đây cũng là vì 2 lý do: 1 là niềm vui chia sẽ, trao đổi với những người có cùng niềm đam mê to lớn du lịch phượt. 2 là thực hiện theo tinh thần của phượt thủ trên phuot.vn là, thừa hưởng kiến thức của người trước thì phải chia sẽ lại với những...
Top