Search results

  1. L

    [Chia sẻ] Đạp xe xuyên việt Sài Gòn - Hà Nội trong 20 ngày.

    Hoàn thành tâm nguyện đạp xe xuyên việt trước 30 tuổi. Mình có kế hoạch bắt đầu từ 16/06/2019 từ Sài Gòn về đến Hà Nội. Thời gian dự kiến 20 ngày. Phương tiện - xe touring Galaxy GL500 khung nhôm 24 số. Thời gian đạp trong ngày 4:00-10:00 và 15:00-19:00. Điểm dừng là các trung tâm thành phố...