What's new

Search results

  1. PyKawaii

    Bụi Sapa (12 - 16/8/2010)

    Cả nhà mình sẽ off vào chiều thứ 6 ngày 6-8, 4h tại bến xe Lương Yên. Những bạn nào đi thì mang theo xiền để tự chi vụ nước là 1 và cả tiền vé tàu. Sau khi bàn bạc thì mình sẽ cùng các bn thắng tiến ga hỏi mua vé luôn. Bn nào ko đến đc mà chắc chắn đi thì có thể chuyển khoản để mình mua vé. Mong...
Top