What's new

Search results

  1. U

    Khắc khoải xứ Mù

    Mùng 4 Tết năm 2008 - năm mà ai cũng bảo là lạnh nhất trong mấy chục năm gần đây đấy - Khi đó tôi đang ngồi xe đò đi Than Uyên. Lúc đó tôi chẳng biết những thứ tôi đang thấy là chỗ nào. Sau này thì tôi biết đó là Mù Cang Chải. Đó là ruộng bậc thang. Đó là công trình thiên nhiên vỹ đại của bà...
Top