What's new

Search results

  1. N

    [Chia sẻ] Phượt khắp thế giới bằng tàu hỏa

    Trong lúc search lịch trình tàu ở Thái, mình tình cờ tìm được trang web này: (http://www.seat61.com/sitemap.htm#.UiNgU9Ia4ek) có thông tin chi tiết về các lộ trình đường sắt (nhà ga, thời gian biểu, giá vé...) hầu như tất cả các châu lục. Hy vọng hữu dụng đối với nhiều anh em "phượt" nhà ta để...
Top