What's new

Search results

  1. C

    [Chia sẻ] Sượt qua Melbourne-Sydney

    [5. Tour Có thể đặt tour ngay tại KS sau khi đã nghiên cứu một loạt brochure mà KS nào cũng có đầy. Nhưng công ty lớn như Grayline, Great sights, APT, AAT Kings vv.. đều có tour giống nhau, thậm chí nếu ít khách họ còn join luôn thành một đoàn, vì thế nếu chọn một trong mấy công ty này thì cứ...
  2. C

    [Hỏi đáp] Xin kinh nghiệm du lịch Úc khoảng 15 ngày

    Mình sẽ ở Sydney từ 01/09-30/09 nên mình cũng muốn join nữa :)
Top