What's new

Search results

  1. Kerena

    [Chia sẻ] Ai lên Hà Giang mùa xuân ấy

    Tuyệt vời! <3 Ảnh bạn chụp đẹp lắm. Thấy mọi người vui nữa cơ, đồ ăn ngon nữa. Ai mà chịu nổi. Like <3 bạn.
  2. Kerena

    [Chưa chốt đoàn] Cực Tây & Hoàng su phì - mùa lúa chín - tháng 09/20

    Wow! bạn lập một team đi. đi đông cho vui. mình cũng thích Hà Giang. 6 năm đi 7 lần rồi mà lần nào cũng bị lạc đường. ^^. có bận đi nhầm sang tận Cao Bằng. híc. vì mải mê ngắm nghía quoang cảnh quá.
Top