What's new

Search results

  1. L

    Thu vàng mấy độ...

    Nhớ mãi chuyến đi Châu Âu. Muốn chia sẻ vài cảm nhận cá nhân với các bạn. Mình đi theo gia đình, nên không biết nhiều thông tin lắm về hành trình, phó mặc cho tụi trẻ. Mình chỉ ghi lại hình ảnh theo bản năng. Các thông tin có được đều nhờ bác Guc. 1. Berlin mùa thu 2. Berlin Dưới chân tháp...
Top