Search results

  1. CalvinCao

    [Chưa chốt đoàn] Tìm bạn đi du lịch cùng những lúc rảnh

    Trong đời chưa có 1 tí tẹo kinh nghiệm nào về đi phượt, nếu không phiền có thể cho mình trải nghiệm chung.
  2. CalvinCao

    [Đã đi] Đà Lạt Và Nỗi Nhớ (11/6 - 14/6) Tìm nữ đồng hành ^^

    Bạn dự tính đi ngày mấy và đi = gì vậy