Search results

  1. L

    [Chia sẻ] Hai tuần đi chơi ở Sydney với 2,000 USD

    Đầu tiên, mình viết topic này để chia sẻ lại kinh nghiệm du lịch nước Úc của mình, hành trình từ Sydney - Byron Bay - Gold Coast. Qua đó cũng cảm ơn các bạn đã đi trước và chia sẻ như chị Loan Châu, bạn Kaka và nhiều nhiều bạn nữa. Hành trình của mình là tháng 11-12 /2013. 1 - Trước khi đi: a...