Search results

  1. BonnyAnh

    [Chưa chốt đoàn] Cuba - Peru - New York 03/2020

    Tìm bạn cùng nhau thong thả đi thăm Cuba & Peru...., nhấn mạnh là đi thong thả ! - Cuba: muốn nhòm thử cái nước được gọi là "anh em" từ hồi tiểu học thôi chớ chả phải vì thích biển hay xì gà - Peru: lỡ thấy cái hình Rainbow Mountain & đảo Uros Floating Islands nên đi.... - New York: bay từ NY...