What's new

Search results

  1. tomatbi

    Thảo luận xung quanh topic "Xách balô lên và Đi - 2"

    Bất cứ việc gì cũng có mặt trái, mặt phải cũng có những quan điểm khác nhau. Ai cũng có cái đầu để suy nghĩ, để phản biện, để biết đúng hay sai theo cách của mọi người. @ bạn biendaikho bạn là mod thì bạn càng phải khách quan hơn so với các thành viên khác, mong bạn công tâm hơn.
Top