What's new

Search results

  1. S

    Vai trò của Đạo Phật trong xã hội hiện nay

    Vai trò của đạo Phật trong xã hội hiện nay Tôi thấy bài này trên talawas và rước về đây. Thật ra tôi đã đọc bài này trên Văn hóa Phật giáo nhưng vì bản in nên không chia sẻ cùng các bạn được. Bài viết này đặt vấn đề đúng quá và hay quá."Sự thô bạo hung ác được ướp hương hoa của nền văn...
Top