Search results

  1. gnut

    Các Members mới vào đây để đăng ký làm Gà

    Chep Chep , nhìn chú này quen thế , trước khi chú theo chân bác Sáng , đầu tiên chú phải thông qua anh đã
  2. gnut

    Các Members mới vào đây để đăng ký làm Gà

    He thấy rập rình loanh quanh gần nhà mình gần tuần nay giờ mới thấy vào đăng kí nhà gà :D Welcome