What's new

Search results

  1. T

    Visa Hàn 5 năm còn hạn đến 2023

    Vẫn được bạn nhé. Khi kê khai cấp đổi hộ chiếu trên trang online của Cục XNC thì mục 14 khai như sau: Khi nhận hộ chiếu mới thì hộ chiếu cũ không bị đục lỗ và hộ chiếu mới có thêm nội dung ở trang bị chú như sau: Đây chính là nội dung mình làm nhé. Hy vọng thông tin này giúp ích cho bạn.
Top