What's new

Search results

  1. Sagittarious

    2/9 Đamb'ri - ai đi thì nháy >> gấp

    ĐÃ XONG :D Tình hình là đoàn đổi lộ trình, tới nhà một người bạn ngay tại đèo Bảo Lộc, ở đó có con suối Bạc rất lớn và đẹp, vậy là dành ra cả buổi ngày thứ nhất đi lội con suối này,mệt và đuối,mùa mưa suối ko chỉ đẹp mà còn to và nguy hiểm :D Đêm hôm đó cắm lều ngủ tại Damri Safari , đích nhắm...
Top