What's new

Search results

  1. Oyster

    Thông tin Visa Châu Âu (phần 2)

    Theo link này của bác tour "Europe Highlights" thì xe khách Coach của Expat bắt đầu chạy từ London rồi đi Coach sang Paris, nếu bác bay từ VN sang Paris, nên hỏi rõ số mobile của Tour guide hay hotel mà Expat sẽ book để có thể dễ dàng bắt kịp đoàn. Tour cũng kết thúc ở chặng Amsterdam - London...
Top