What's new

Search results

  1. tranquang

    Tách từ topic "Chùa đất Việt"

    Trong Thiền-na, cái "hình" và "tướng" thì không chấp (nữa là cái "danh", đây là ảnh hưởng của Đạo gia, một nửa của Thiền) nên mới có tôn chỉ chỉ thứ tư trong "tứ yếu chỉ" - Kiến tính thành Phật. Mặt khác, trong cái lịch sử lem nhem của nước ta chẳng có một văn bản nào đáng tin thì may ra có một...
Top