Search results

  1. M

    tuyển xế-ôm đi Mù Cang Chải- Sapa - Y Tý- Bắc Hà - Hoàng Su Phì từ ngày 25-29/9

    tuyển xế-ôm đi Mù Cang Chải- Sapa - Y Tý- Bắc Hà - Hoàng Su Phì từ ngày 25-29/9 T5: Hà Nội – Tú Lệ - Mù Cang Chải (300km) - 7h xuất phát - 15h đến Tú Lệ (Tắm táp naked, dạo bản, chụp choẹt) - 18h: Mù Cang Chải Một vài địa điểm: đèo Khau Phạ, Lìm Thái, Lìm Mông… T6: Mù –(175km)– sapa –(40km)- Y...