Search results

  1. N

    Tử Cấm Thành - do 1 người việt tên Nguyễn An là kiến trúc sư và tổng công trình sư

    Tử Cấm Thành - do 1 người việt tên Nguyễn An là kiến trúc sư và tổng công trình sư Mới tìm được tài liệu này trên mạng, không biết post vào đâu cả, nếu sai xin mod di chuyển dùm. Muốn chia sẽ thông tin này đến các bạn, vì chắc rất nhiều người không biết điều này, cứ nghĩ là tất cả đều của TQ...