Search results

  1. A

    Visa uk - anh quốc

    Anh chị em nào đã nộp visa UK từ 01/06/2018 đến giờ đã nhận được quyết định cấp visa hoặc từ chối theo loại GENERAL VISITOR vui lòng share tình hình giúp mình là thời gian chờ bao nhiêu ngày và email gửi về từ Ấn Độ hay Bangkok. Case của mình LOẠI visa : FAMILY VISITOR Ngày lấy dấu vân...