Search results

  1. Y

    [Chia sẻ] Kinh nghiệm du lịch sapa mùa tuyết rơi

    Năm nay lạnh quá, nhìn hình ảnh tuyết rơi giống như ở nước ngoài không nghĩ ở mình lại rơi dày như thế. Mình không chịu được lạnh nên chuyến ở SaPa này không dám đến