What's new

Search results

  1. A

    Tibet 4/4-13/4/2014

    Bọn mình có 6 người định đi Tibet 4/4-13/4 (phải nghỉ làm 5 ngày) nhưng vì một số bất khả kháng hai thành viên không tham gia được. Nếu có bạn nào quan tâm thực sự, hãy đi cùng bọn mình. Lịch trình như sau: Day01(4/4): Hanoi-Chengdu Day02(05/04) Chengdu/Nyingtri-Pomi(216km, 3hours driving...
Back
Top