What's new

Search results

  1. nicolas88

    Thủ đô Hà Nội hay Thành Phố Hà Nội

    Lúc nhỏ đi học mình hay nghe gọi là Thủ Đô Hà Nội. Nhưng bây giờ hầu như chỉ nghe gọi Thành Phố Hà Nội. Vậy gọi như thế nào mới đúng vậy các bạn và quá trình chuyển từ Thủ Đô sang Thành Phố như thế nào? Bạn nào biết giúp mình với :T (NT)
Back
Top