What's new

Search results

  1. OxalisAdventure

    [Chia sẻ] Nếu bạn muốn đi khám phá Hang Sơn Đòong, hang Én, Tú Làn?

    Hiện tại chúng tôi được phép tổ chức thử nghiệm tuyến khám phá Hang Sơn Đoòng, tuy nhiên tháng 9-11 là không đi được vì lũ cuốn, bạn nào muốn đi sau đó thì liên lạc với chúng tôi. http://www.facebook.com/oxalisadventuretours http://oxalis.com.vn/GL/en/home/
  2. OxalisAdventure

    [Chia sẻ] Khám phá hệ thống hang ở Quảng Bình

    Các bác xem clip khám phá hang én của người Việt làm nhé http://www.youtube.com/watch?v=8l9x1JsyRhI&feature=player_embedded
Back
Top