What's new

Search results

  1. S

    [Chia sẻ] Chuyện cũ kể lại: Du xuân 09

    Ngay từ trước Tết âm lịch 2009, nhóm chúng tôi đã bàn bạc với nhau tổ chức 1 chuyến du xuân và điểm đến của chúng tôi là Bắc Hà > Hoàng Su Phì.... Đội hình dự kiến 3 ôm 3 xế và ấn định mùng 6 tết sẽ lên đường. Bàn bạc là thế nhưng đến lúc đi thì không thực hiện theo kế hoạch đã định mà theo kế...
Top