What's new

Search results

  1. ktsthaivinh

    Philippines (9/11 - 09/12/2012) - My next trip, and You ?

    Philippines (29/11 - 09/12/2012) - My next trip, and You ? Dear các bạn, Sau khi tham khảo các bác trên phượt, em thấy Philippines cũng hay hay. Vào một ngày Labour Day đẹp trời của 2012, em lượm được tin trên facebook của bạn Cebu Pacific save off gì mà tới 90%, ham hố book ngay vé (mặc dù...
  2. ktsthaivinh

    Phượt MALAY - SIN (10 - 20/07/12) mời tham gia chung cho vui

    Dear alll.:):D:) Vinh là tên của mình. Đã book được ticket air and hostel o Malay and Sin. Nếu ban đi cùng thời gian như trên thì lập hội di chung cho no vui. Vinh sẽ đi từ SIN -> Malacca -> Kumla Lumpur -> SIN visit những chỗ mà mình đã chưa đến được trong lần phượt SIN năm ngoái. Vinh sẽ di...
Top