What's new

Search results

  1. S

    [Chia sẻ] Châu Âu, những nơi tôi đã đi qua

    Châu Âu-những nơi tôi đã đi qua Ở trời Âu đã lâu. Những chuyến đi cứ dầy qua năm tháng. Biết đến diễn dàn phượt từ nửa năm nay, mong muốn được chia xẻ những chuyến đi của mình với mọi người (và tất nhiên là cũng để lưu lại cho riêng mình, những chuyến đi năm tháng tuổi 20). Mình sẽ lần lượt kể...
Top