What's new

Search results

  1. dalyhuong

    PhuotPhuYen - Nhà Nẫu tập trung ở đây

    Nhân dịp ra mắt nhà mới mời anh em "PPY" cũng ra mắt luôn cho có khí thế. Mở màn là giới thiệu thành viên PPY, thế này cho dễ nhé: Anh em đăng ký với các thông tin sau nhé! 1. Số thứ tự (cho dễ biết số lượng) Họ và Tên (hoặc nick) .......... Điện thoại liên hệ (chắc ai cũng có di...
Top