What's new

Search results

  1. rien

    Kinh nghiệm xin visa Schengen - Châu Âu (phần 4)

    Cảm ơn bạn, để mình ngó qua BV xem thế nào :)
  2. rien

    Kinh nghiệm xin visa Schengen - Châu Âu (phần 4)

    Các bạn đã từng xin visa châu Âu cả gia đình cho mình hỏi chút xíu: Bảo hiểm mà các bạn mua là theo gói gia đình hay mua riêng từng người? Vì nhà mình có kèm theo 2 trẻ em, nếu theo gói gia đình cao cấp của AIG, giá trị bảo hiểm cho mỗi trẻ em chỉ là 525 triệu, chưa đủ tới 30.000 euros. Cảm...
Top