What's new

Search results

  1. S

    [1 - 11/11/2012] Myanmar

    Ngày hôm off, có 5 thành viên của nhóm, coi như quá bán, buổi off có hiệu lực :) Hôm qua các anh chị em đã lên sườn cho chuyến đi như sau: Sáng 8/11 - Sáng 10/11: Mandalay Sáng 10 - Tối 10: từ Mandalay đi Bagan (tàu hoặc phà) Tối 10 - Sáng 12: du hí Bagan Sáng 12 - Chiều 12: đi Inle ( máy bay...
Top