What's new

Search results

  1. Ruồi

    [Chia sẻ] Ruồi đi nhảy dù và tự sướng ^_^ !

    Tui nghĩ cái này cũng là khám phá cái mới nên post vào đây ! Hình ảnh tự sướng lúc ... ở dưới đất ! Khoảng 800-900 mét trên không ! Dù đã bung ! Còn đây là clip nguyên quá trình ! http://www.youtube.com/watch?v=Frqf1AaKsdo
Top