What's new

Search results

  1. coldtea

    Thái lan - Phuket 16-23/11 lễ hội hoa đăng Loy Krathong

    Bạn nào có thể đi được vào 16-23/11 thì đi chung nhé! Mình tham khảo thấy ngày 17/11 là bắt đầu Lễ hội hoa đăng Loy Krathong. Lịnh trình như sau nhé: ngày 16: SGN-BKK, ăn chơi, shopping ở BKK ngày 17: chơi lễ hội Loy Krathong ở BKK ngày 18: tiếp tục chơi BKK, tối ra sân bay đi phuket chuyến...
Top