What's new

Search results

  1. T

    Có bạn nào đi Ấn Độ từ 23/12/2011 đến 02/01/2012 thì đi cùng nhé

    Mình dự định đi Ấn Độ từ ngày 23 tháng 11 năm 2011 đến ngày 2 tháng 1 năm 2012. Đi qua Noel và Tết dương lịch. Có bạn nào dự định đi đợt này thi đi cùng mình nhé. Lịch trình mình đang nghiên cứu, sẽ post sau. Hiện tại mình đi một mình, đã book vé rồi. Đi qua Bangkok rồi đến New Dehil. Mình là...
Back
Top