What's new

Search results

  1. anintrepid

    63 tỉnh thành bằng xe máy-khởi hành 1/8/2012

    Tình hình là có 1 bác phượt bằng xe máy nhiều rồi, bây giờ muốn làm 1 chuyến 63 tỉnh thành bằng xe máy con như là conclusion cho phần phượt Việt Nam trước khi xuất phát cho phần phượt nước ngòai bằng xe máy. Tổng kết tới 23/7/2012 Số lượng: 01 (future đời đầu - đừng chê à nghen vì đã thử sức...
Top