What's new

Search results

  1. B

    [Chưa chốt đoàn] Tìm bạn đồng hành đi Chiang Mai (5/4-9/4/2019)

    Hi all, mình định đi Chiang Mai ngày 5 tới 9/4. Có bạn nào coa chung dự định tham gia đi chung cho vui. Plan thì chúng ta sẽ bàn sau nha ^^
  2. B

    Tìm bạn đồng hành đi Hàn Quốc - Cuối tháng 10/2018 (9 ngày)

    Hi all, Mình có định đi Hàn Quốc cuối tháng 10/2018 (9 ngày). Mình muốn rủ thêm vài bạn lập team đi chung cho vui :):). Mình đi từ HCM. Thanks.
Top