What's new

Search results

  1. TienDC

    [Chưa chốt đoàn] [12 Jan 2019] Tìm bạn đồng hành đi Melbourne trong khoảng 1 tuần (Nếu đi từ Syd cùng nhau thì tốt)

    HI mọi người, tình hình đầu năm sau mình sẽ qua Úc chơi, ở Sydney từ 08 đến 12 Jan. Vì thế đang có ý định bắt xe đò xuống Mel khoảng 1 tuần (12-19 Jan). Mình là nam, 28 tuổi, đi 1 mình (do người đi cùng về VN từ hôm 12 từ Sydney). Vậy ai có lịch trùng chơi ở Melbourne tuần đó thì có thể kết bạn...
Top